Vedtægter for Søværnets Tamburkorps Venner

Stiftet d. 30. oktober 2010

§ 1. Foreningens navn og hjemsted


Stk. 1. Foreningens navn er "Søværnets Tamburkorps Venner".

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

 

§ 2. Formål

 

Stk. 1. Formål med foreningen:

  • At udbrede kendskabet til Søværnets Tamburkorps.
  • At arbejde for den del af dansk militærmusik, som Søværnets
    Tamburkorps repræsenterer.
  • At støtte korpsets arrangementer og projekter.

 

 

§ 3. Medlemmer

 

Stk. 1. Som medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Stk. 2. Indmeldelser sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår.

 

Betalinger efter 1. oktober i et regnskabsår gælder som kontingent indtil 31. december i næst følgende regnskabsår (f.eks. betaling 5. oktober 2023 gælder frem til 31/12 2024)


Stk. 3. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren med én måneds varsel.

 

Stk. 4. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent inden bestyrelsens fastsatte dato, udsendes en erindringsskrivelse.

 

Stk. 5. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent efter udsendt erindringsskrivelse, betragtes medlemmet som udmeldt.

 

Stk. 6. Hvis et medlems opførsel viser sig uforeneligt med foreningens vedtægter, ekskluderes medlemmet. Medlemmet ekskluderes af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 7. Et ekskluderet medlem får mulighed for at få prøvet sin ekskludering på efterfølgende generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sendes som e-mail hvis muligt, ellers anvendes brev.

 

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før denne, hvorefter endelig dagsorden fremgår af foreningens hjemmeside senest 14 dage før.

 

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, forudsat at fuldmagten er afleveret til formanden inden generalforsamlingen indledes..

 

Stk. 5. Den ordinære generalforsamling har mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Økonomi (godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent)

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg (bestyrelsen, to suppleanter, én revisor og én revisorsuppleant)

7. Eventuelt

 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når den begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

Stk. 8. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere kan medlemmerne indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af medlemmer fremsender skriftligt ønske herom. En ekstraordinær generalforsamling afvikles senest 4 uger efter fremsatte ønske. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§ 5. Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1.  ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

 

Stk.2. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene vælges af Tamburkorpset blandt dets aktive medlemmer.

 

 

Stk. 3.  Bestyrelsens medlemmer vælges i øvrigt på generalforsamlingen for to år ad gangen. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.

 

Stk. 4. På lige år er formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Heraf det ene bestyrelsesmedlem, forud for generalforsamlingen, valgt blandt tamburkorpsets ansatte, jvf. i øvrigt §5 pkt. 8.

 

Stk 5. På ulige år er kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

 

 

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter.

 

 

Stk. 7. Tamburkorpset vælger internt én suppleant til deres repræsentant i bestyrelsen.

 

 

Stk. 8. Bestyrelsens direkte valgte formand og kasserer konstituerer sig med næstformand, sekretær/redaktør(referent) og en webmaster. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 


Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.§ 6. Økonomi


Stk. 1. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen jf. §4, stk. 5. pkt.4..


Stk. 2. Foreningens formue samt indbetalte kontingenter skal henstå på en dertil oprettet bankkonto.


Stk. 3. Der kan oprettes 3 typer af medlemsskaber. Enkeltmedlemskab (én voksen), husstandsmedlemsskab (to voksne) og foreningsmedlemsskab (syv voksne). Uanset medlemskab vil kun én person være stemmeberettiget ved afstemninger, hvorimod medlemsskabet giver adgang til arrangementer jævnført ovenstående. Taksterne for kontingent for de forskellige typer medlemsskaber besluttes af generalforsamlingen.

 

Stk. 4: Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 5. Den ordinære generalforsamling vælger revisor for ét år af gangen.

 

Stk. 6. Der vælges en revisorsuppleant.

 

§ 7. Tegning og hæftelse
 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.

 

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.


Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8. Vedtægtsændringer


Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9. Opløsning
 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ligesindede foreninger efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 10. Datering
 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 30.10.2010 med senere ændringer, senest på den ekstraordinære generalforsamling den 25. august 2023.